Gegevens­bescherming

Privacyverklaring volgens AVG.

Uw vertrouwen in de juiste omgang met uw gegevens is voor ons een belangrijke vereiste voor een succesvolle afhandeling van ons aanbod. Het opvragen, verwerken (gegevensopslag, -wijziging, -overdracht, -blokkering en -verwijdering) en gebruiken van uw gegevens geschiedt uitsluitend met inachtneming van de geldende voorschriften voor gegevensbescherming. Met deze privacyverklaring willen wij u erover informeren hoe uw gegevens bij gebruik van ons webaanbod verwerkt worden.

I. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke.

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale wetten betreffende gegevensbescherming van de lidstaten, alsmede overige bepalingen op het gebied van het gegevensbeschermingsrecht is de firma:

nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG
Waldstraße 53-57
33415 Verl
Duitsland
Tel.: + 49 (0) 5246 508 0
E-mail: info@nobilia.de
Website: www.nobilia.de

II. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming.

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke is:

Functionaris voor gegevensbescherming
c/o nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG
Waldstraße 53-57
33415 Verl
Duitsland
Tel.: + 49 (0) 5246 508 0
E-mail: datenschutz@nobilia.de

III. Algemene informatie over de gegevensverwerking.

1. OMVANG VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze gebruikers in principe alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het beschikbaar stellen van een functionele website en onze inhoud en diensten. Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van onze gebruikers op regelmatige basis gebeurt alleen na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin het niet mogelijk is om vooraf om toestemming te vragen of waarin de verwerking van de gegevens door wettelijke voorschriften toegestaan is.

2. RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor zover wij voor verwerkingsprocessen van persoonsgegevens om toestemming van de betrokkene vragen, dient art. 6 lid 1 punt a Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG) als rechtsgrond.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient art. 6 lid 1 punt b AVG als rechtsgrond. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van maatregelen vóór de sluiting van de overeenkomst.

Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of een derde en de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dan dient art. 6 lid 1 punt f AVG als rechtsgrond voor de verwerking.

3. WISSING VAN GEGEVENS EN OPSLAGDUUR

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd, zodra het doel van de opslag wegvalt. Een opslag kan daarnaast plaatsvinden als dit door de Europese of nationale wetgever voorzien is in unierechtelijke verordeningen, wetten of overige voorschriften waaraan de verwerkingsverantwoordelijke gebonden is. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist als een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij de verdere opslag van de gegevens vereist is voor afsluiting of uitvoering van een overeenkomst.

4. SOCIAL MEDIA

In ons online assortiment vindt u links naar de sociale netwerken Pinterest, Instagram en Houzz. De links herkent u aan het betreffende logo van de provider. Als u op de links klikt, openen de betreffende social-media-pagina’s, waar deze privacyverklaring niet op van toepassing is. Meer informatie over de aldaar geldende bepalingen vindt u in de bijbehorende privacyverklaringen van de afzonderlijke providers, op:

Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Houzz: https://www.houzz.de/privacyPolicy

Als u op de links klikt, worden er geen persoonsgegevens naar de betreffende provider gestuurd. Als u de pagina waar de link naar verwijst opent, vormt dit meteen de basis voor de gegevensverwerking door de betreffende provider.

IV. Beschikbaarstelling van de website en creatie van logbestanden.

1. BESCHRIJVING EN OMVANG VAN DE VERWERKING

Bij elke oproep van onze internetpagina worden door ons systeem geautomatiseerd gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer geregistreerd. De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

(1) Informatie over het type browser en de gebruikte versie
(2) Het besturingssysteem van de gebruiker
(3) Het openbare IP-adres van de gebruiker
(4) Datum en tijdstip van de oproep
(5) Websites van waaraf het systeem van de gebruiker onze internetpagina oproept
(6) Overgedragen gegevenshoeveelheid en
(7) de melding of het opvragen succesvol is verlopen.

De gegevens worden eveneens opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Een opslag van deze gegevens samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker vindt niet plaats.

2. RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING

Rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is art. 6 lid 1 punt f AVG.

3. DOEL VAN DE VERWERKING

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om een levering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De opslag in logbestanden vindt plaats om de functionaliteit van de website te garanderen. Bovendien dienen de gegevens voor het optimaliseren van de website en voor het waarborgen van de veiligheid van onze informatietechnische systemen. Een analyse van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

In deze doelen ligt ook ons gerechtvaardigde belang bij de verwerking volgens art. 6 lid 1 punt f AVG.

4. DUUR VAN DE OPSLAG

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze verzameld werden. Bij de registratie van de gegevens voor het beschikbaar stellen van de website is dit het geval als de betreffende sessie beëindigd is.

Wij slaan daarnaast in de logbestanden de volgende toegangsgegevens op:

(1) de pagina van waaruit u ons bezoekt of de naam van het opgevraagde bestand,
(2) de datum en tijd van opvragen,
(3) overgedragen gegevenshoeveelheid,
(4) de melding of het opvragen succesvol is verlopen,
(5) het openbare IP-adres van de aanvragende computer,
(6) verwijzende URL’s,
(7) gebruikte browsertypes,
(8) gebruikte besturingssystemen.

Wij verwerken deze gegevens om gebruik van de website mogelijk te maken (opbouw van links), voor systeembeveiliging, het technische beheer van de netwerkinfrastructuur en voor het optimaliseren van het internetaanbod. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven of op enige andere manier geanalyseerd. Er wordt geen persoonlijk gebruikersprofiel aangemaakt.

Bij opslag van de gegevens in logbestanden worden deze na uiterlijk 30 kalenderdagen gewist. Een langere opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of vervreemd, zodat een toewijzing van de oproepende client niet meer mogelijk is.

5. MOGELIJKHEID VAN BEZWAAR EN VERWIJDERING

De registratie van de gegevens voor het beschikbaar stellen van de website en de opslag van de gegevens in logbestanden is dwingend noodzakelijk voor de werking van de internetpagina. Als gevolg hiervan heeft de gebruiker geen mogelijkheid van bezwaar.

V. Gebruik van cookies.

1. BESCHRIJVING EN OMVANG VAN DE VERWERKING

Onze internetpagina maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser dan wel de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Roept een gebruiker een website op, dan kan een cookies op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Dit cookie bevat een karakteristieke reeks tekens, die een eenduidige identificatie van de browser bij het opnieuw oproepen van de website mogelijk maakt.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker vorm te geven. Voor enkele elementen van onze internetpagina is het noodzakelijk dat de oproepende browser ook na een wisseling van pagina geïdentificeerd kan worden. In de cookies worden daarbij de volgende gegevens opgeslagen en doorgegeven:

(1) Gegevens van de gebruiker in het memo
(2) Gegevens van de gebruiker in de Keuken-Online-Ontwerper
(3) Gegevens van de gebruiker in de keukenconfigurator

Wij gebruiken op onze website daarnaast cookies, die een analyse van het surfgedrag van de gebruikers mogelijk maken. Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden doorgezonden:

(4) Oproepen van hulpbronnen incl. het aanvragende, geanonimiseerde IP-adres voor tracking- en marketingdoeleinden

De op deze manier verzamelde gegevens van de gebruikers worden door technische voorzorgsmaatregelen pseudoniem gemaakt.

2. RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruik van technisch noodzakelijke cookies is art. 6 lid 1 punt f AVG.

3. DOEL VAN DE VERWERKING

a) Technisch noodzakelijke cookies

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is het gebruik van websites voor de gebruikers eenvoudiger te maken. Enkele functies van onze internetpagina kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een wisseling van pagina opnieuw herkend wordt. Voor de volgende toepassingen hebben wij cookies nodig:

(1) nobilia.de memofunctie
(2) Keuken-Online-Ontwerper
(3) Keukenconfigurator

De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies verzameld worden, worden niet gebruikt voor het creëren van gebruikersprofielen.

b) Trackingcookies

De trackingcookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Dankzij deze cookies kunnen wij nagaan hoe de website gebruikt wordt om zo ons aanbod voortdurend te verbeteren.

c) Marketingcookies

Marketingcookies worden gebruikt om gepersonaliseerde inhoud te tonen, die afgestemd is op uw interesses.

(1) Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics voor statistische analyses. Google Analytics is een webanalysedienst van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, VS. De informatie over uw gebruik van deze website die door het cookie gegenereerd wordt, wordt doorgaans doorgezonden aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte van te voren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om verdere diensten in verband met het website- en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics is verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Daarnaast kunt u voorkomen dat de informatie over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) die door het cookie gegenereerd werd, aan Google wordt doorgezonden en deze gegevens door Google worden verwerkt. Hiervoor dient u de browserplug-in te downloaden en te installeren, die via de volgende link beschikbaar is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie vindt u op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de resp. http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming). Wij wijzen u erop dat Google Analytics op onze internetpagina’s met de code “anonymizeIp();” is uitgebreid om de IP-adressen te anonimiseren, waarbij het laatste octet gewist wordt.

(2) Google Tag Manager

De website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Google Tag Manager is een oplossing, waarmee verkooporganisaties websitetags via een gebruikersomgeving kunnen beheren. De Tool Tag Manager zelf (die de tags implementeert) is een cookieloos domein en registreert geen persoonsgegevens. De tool activeert andere tags, die eventueel gegevens registreren. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Wanneer op domein- of cookieniveau een deactivering is uitgevoerd, blijft deze gelden voor alle trackingtags die met Google Tag Manager worden geïmplementeerd.
Meer informatie over de Google Tag Manager vindt u op: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

(3) Google Conversion

Wij maken gebruik van Google Ads Conversion om met behulp van advertenties (zogenaamde Google Ads) op externe websites te verwijzen naar onze aantrekkelijke aanbiedingen. Met behulp van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen wij vaststellen hoe succesvol de afzonderlijke reclameactiviteiten zijn. Ons belang hierbij is om u advertenties te tonen die voor u interessant zijn en om onze website voor u interessanter te maken.

Google Conversion Tracking is een analysedienst van de firma Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”). Als uw gebruikelijke verblijfsplaats in de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland ligt, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verwerkingsverantwoordelijke die voor uw gegevens verantwoordelijk is. Google Ireland Limited is dus de aan Google gelieerde onderneming die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de geldende wetten op het gebied van privacy.

Deze advertenties worden door Google via zogenaamde “ad servers” geleverd. Daarvoor gebruiken wij ad server cookies. Deze cookies kunnen bepaalde parameters registreren en zo resultaten meten zoals weergave van de advertenties of kliks door de gebruikers. Als u via een Google-advertentie op onze website terechtkomt, wordt door Google Ads een cookie op uw eindapparaat opgeslagen.

Dankzij deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina’s van de website van een Ads-klant bezoekt en de cookie op zijn computer nog actief is, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie geklikt heeft en naar deze pagina is doorgeleid. Elke Ads-klant krijgt een ander cookie toegewezen. Het is dus niet mogelijk om cookies via de websites van Ads-klanten te traceren. Wij verzamelen en verwerken zelf geen persoonsgegevens in de genoemde advertenties. Wij ontvangen alleen statistische analyses van Google. Aan de hand van deze analyses kunnen wij herkennen welke van de gebruikte advertenties bijzonder effectief zijn. Verdere gegevens op basis van het gebruik van de advertenties ontvangen wij niet. Met name kunnen wij de gebruikers niet identificeren aan de hand van deze informatie.

Google garandeert met strenge standaards de veiligheid van de gegevens – zo worden alleen de pagina’s geregistreerd die de conversioncode van Google bevatten. De geregistreerde gegevens zijn versleuteld en worden alleen gebruikt in veilige servers. Meer informatie en de privacyverklaring van Google vindt u op: https://policies.google.com/privacy?gl=de

(4) Google Remarketing

Binnen de Google Ads-dienst maken wij gebruik van de remarketingfunctie. Met de remarketingfunctie krijgen gebruikers van onze website op andere websites binnen het advertentienetwerk van Google (in de Google-zoekopdracht of op YouTube, zogenaamde “Google-advertenties”, of op andere websites) advertenties te zien die zijn afgestemd op hun interesses.

Daarvoor wordt de interactie van de gebruikers op onze website geanalyseerd, bijv. voor welke aanbiedingen de gebruiker interesse heeft getoond. Zo krijgen gebruikers na het bezoek aan onze website ook op andere pagina’s gerichte advertenties te zien. Hiervoor slaat Google een getal op in de browsers van gebruikers, die bepaalde Google-diensten of websites in het Google-displaynetwerk bezoeken. Met dit als “cookie” aangeduide getal worden de bezoeken van deze gebruikers geregistreerd. Dit getal dient voor de eenduidige identificatie van een webbrowser op een bepaald eindapparaat en niet voor de identificatie van een persoon; persoonsgegevens worden niet opgeslagen.

Meer informatie en de privacyverklaring van Google vindt u op: https://policies.google.com/privacy?gl=de

(5) Facebook-pixel

De website maakt gebruik van de remarketingfunctie “Custom Audiences” van Facebook Inc. (“Facebook”). Hierdoor krijgen gebruikers van de website tijdens hun bezoek aan het sociale netwerk Facebook of aan andere websites die ook gebruik maken van de procedure, advertenties (“Facebook-ads”) te zien die zijn afgestemd op hun interesses. Ons belang hierbij is om u advertenties te tonen die voor u interessant zijn en om onze website voor u interessanter te maken.

Op basis van de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Facebook. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Facebook op basis van deze tool verzamelt en informeren u daarom op basis van onze actuele kennis: Door de integratie van Facebook Custom Audiences krijgt Facebook de informatie dat u de betreffende webpagina van onze website heeft opgeroepen of op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u bij een dienst van Facebook bent geregistreerd, kan Facebook het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bij Facebook bent geregistreerd of als u niet ingelogd bent, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres en overige identificatiekenmerken verzamelt en opslaat.

De functie “Facebook Custom Audiences” voor ingelogde gebruikers kan worden gedeactiveerd op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen#.

Meer informatie over de verwerking van gegevens door Facebook vindt u op https://www.facebook.com/about/privacy.

(6) Pinterest Conversion Tracking

Onze website maakt gebruik van de Conversion Tracking-technologie van het sociale netwerk Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland), waardoor we aan onze websitebezoekers die al interesse hebben getoond in onze website en onze inhoud/aanbiedingen en die Pinterest-lid zijn ook op Pinterest relevante advertenties en aanbiedingen kunnen weergeven. Hiervoor is op onze pagina’s een zogenaamde conversion tracking pixel van Pinterest geïntegreerd, die Pinterest bij een bezoek aan onze website vertelt dat u onze website hebt opgeroepen en in welke delen van ons aanbod u geïnteresseerd bent. U kunt het verzamelen van gegevens voor het weergeven van op interesses gebaseerde advertenties op Pinterest op elk gewenst moment in uw accountinstellingen bij Pinterest via https://www.pinterest.de/settings uitschakelen.

Meer informatie over de Pinterest Conversion Tracking-technologie vindt u onder https://help.pinterest.com/de/business/article/track-conversions-with-pinterest-tag.

4. DUUR VAN DE OPSLAG, MOGELIJKHEID VAN BEZWAAR EN WISSING

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en door deze doorgezonden aan onze pagina. Daarom heeft u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging van de instellingen in uw internetbrowser kunt u de overdracht van cookies uitschakelen of beperken. De opslagduur voor Google Analytics is 14 maanden, de taalinformatie voor de website wordt 180 dagen opgeslagen. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden gewist. Dit kan ook geautomatiseerd gebeuren. Worden cookies voor onze website uitgeschakeld, dan kan het zijn dat niet alle functies van de website meer volledig gebruikt kunnen worden.

VI. Registratie.

1. BESCHRIJVING EN OMVANG VAN DE VERWERKING

Op onze internetpagina (nobilia Extranet) bieden wij dealers de mogelijkheid om zich onder vermelding van hun persoonsgegevens te registreren. De gegevens worden daarbij ingevoerd in een invoervenster en aan ons doorgezonden en opgeslagen. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven. De volgende gegevens worden in het kader van het registratieproces verzameld:

(1) Klantnummer
(2) Firma
(3) Adres en huisnummer
(4) Postcode, plaats en land
(5) Telefoon en fax
(6) Website
(7) Naam en voornaam van de contactpersoon, diens afdeling, telefoon en fax en e-mailadres

In het kader van het registratieproces wordt om een toestemming van de gebruiker voor de verwerking van deze gegevens gevraagd.

2. RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING

De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens is bij verleende toestemming van de gebruiker art. 6 lid 1 punt a AVG. Dient de registratie voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is of voor de uitvoering van maatregelen vóór de sluiting van de overeenkomst, dan is aanvullende rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens art. 6 lid 1 punt b AVG.

3. DOEL VAN DE VERWERKING

Een registratie van de gebruiker is noodzakelijk voor het beschikbaar stellen van bepaalde inhoud en diensten op onze website. De geregistreerde gebruiker kan de verzending per e-mail van bevestigde orders activeren, krijgt toegang tot het orderinfomatiesysteem, krijgt toegang tot leveringstijden, servicegegevens en informatie over nieuws en seminars.

4. DUUR VAN DE OPSLAG

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze verzameld werden. Dit is het geval voor de gegevens die tijdens het registratieproces verzameld werden, als de registratie op onze internetpagina opgeheven of gewijzigd wordt.

5. MOGELIJKHEID VAN BEZWAAR EN VERWIJDERING

Als gebruiker heeft u op elk moment de mogelijkheid om de registratie op te heffen. De gegevens die over u opgeslagen zijn, kunt u op elk moment laten rectificeren. Zowel de rectificatie van gegevens als ook de wissing van de gegevens kunt u zelf aanvragen onder het menupunt “Mijn account”.

VII. Contactformulier en
e-mailcontact.

1. BESCHRIJVING EN OMVANG VAN DE VERWERKING

Op onze internetpagina is een contactformulier beschikbaar, dat voor de elektronische contactopname gebruikt kan worden. Maakt een gebruiker gebruik van deze mogelijkheid, dan worden de gegevens die hij in het invoervenster invoert, aan ons doorgezonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

(1) Naam en voornaam
(2) E-mailadres
(3) Firma
(4) Adres en huisnummer
(5) Postcode, plaats en land
(6) Telefoon en fax

Op het moment van het verzenden van het bericht worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

(7) IP-adres
(8) User-agent
(9) Tijdstip van de contactopname

Voor de verwerking van de gegevens wordt vóór het verzenden verwezen naar deze privacyverklaring.

Alternatief is een contactopname via het verstrekte e-mailadres mogelijk. In dit geval worden de met de e-mail verzonden persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

Er vindt in dit verband geen doorgifte van de gegevens aan derden plaats. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de conversatie.

2. RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING

Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is art. 6 lid 1 punt f AVG.

3. DOEL VAN DE VERWERKING

De verwerking van de persoonsgegevens dient voor alleen voor het bewerken van de contactopname en indien gewenst voor het verzenden van informatiemateriaal of voor het beantwoorden van vragen. Op grond van de contactopname ligt hierin ook het vereiste gerechtvaardigde belang bij de verwerking van de gegevens.

De overige persoonsgegevens die tijdens het verzenden verwerkt worden, dienen om een misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnische systemen te waarborgen.

4. DUUR VAN DE OPSLAG

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze verzameld werden. Voor de persoonsgegevens uit het invoervenster van het contactformulier en die gegevens die per e-mail werden verzonden, is dit het geval, als de desbetreffende conversatie met de gebruiker beëindigd is. Beëindigd is de conversatie, als uit de omstandigheden valt op te maken dat de betreffende zaak afsluitend opgelost is.

5. MOGELIJKHEID VAN BEZWAAR EN VERWIJDERING

De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens te herroepen. Neemt de gebruiker per e-mail contact datenschutz@nobilia.de met ons op, dan kan hij op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan de conversatie niet worden voortgezet.

Alle persoonsgegevens die in verband met de contactopname opgeslagen werden, worden in dit geval gewist.

VIII. Rechten van de betrokkene.

Als persoonsgegevens van uw verwerkt worden, dan bent u betrokkene in de zin van de AVG en heeft u de volgende rechten jegens de verwerkingsverantwoordelijke:

1. RECHT VAN INZAGE

U heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen of door ons persoonsgegevens worden verwerkt die u betreffen.

Als er sprake is van een dergelijke verwerking, dan heeft u het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke inzage te verkrijgen van de volgende informatie:

(1) de doelen waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

(2) de categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden;

(3) de ontvangers of de categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens werden verstrekt of nog verstrekt zullen worden;

(4) de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, als concrete informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor het vastleggen van de opslagduur;

(5) dat u een recht heeft op rectificatie of wissing van de persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een recht van bezwaar tegen deze verwerking;

(6) dat u een recht heeft om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

(7) alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene verzameld worden;

(8) het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering volgens art. 22 lid 1 en 4 AVG en – ten minste in die gevallen – nuttige informatie over de onderliggende logica, het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

U heeft het recht om inzage te verkrijgen of de persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. In dit verband heeft u het recht om in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen volgens art. 46 AVG in verband met de doorgifte.

2. RECHT OP RECTIFICATIE

U heeft tegenover de verwerkingsverantwoordelijke een recht op rectificatie en/of vervollediging, als de verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke dient de rectificatie onverwijld uit te voeren.

3. RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

Onder de volgende voorwaarden kunt u beperking van de verwerking van persoonsgegevens verkrijgen:

(1) als u de juistheid van de persoonsgegevens betwist gedurende een periode, waarin de verwerkingsverantwoordelijke in staat wordt gesteld om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

(2) de verwerking onrechtmatig is en u de wissing van de persoonsgegevens afwijst en in plaats daarvan om de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens verzoekt;

(3) de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doelen van de verwerking, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of

(4) als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking volgens art. 21 lid 1 AVG en nog niet vaststaat of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan uw gronden.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is, dan mogen deze gegevens – met uitzondering van de opslag ervan – slechts worden verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Werd de verwerking op basis van de voornoemde voorwaarden beperkt, dan wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking wordt opgeheven.

4. RECHT OP WISSING

a) Verplichting van wissing

U heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de onmiddellijk wissing van de persoonsgegevens te verkrijgen. De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om deze gegevens onmiddellijk te wissen, als een van de volgende redenen van toepassing is:

(1) De persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doelen, waarvoor ze werden verzameld of anderszins werden verwerkt.

(2) U trekt uw toestemming waarop de verwerking volgens art. 6 lid 1 punt a of art. 9 lid 2 punt a AVG berustte, in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.

(3) U maakt volgens art. 21 lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking of u maakt volgens art. 21 lid 2 AVG bezwaar tegen de verwerking.

(4) De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.

(5) De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting volgens het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke gebonden is.

(6) De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij volgens art. 8 lid 1 AVG.

b) Informatie aan derden

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig art. 17 lid 1 AVG verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

c) Uitzonderingen

U heeft geen recht op wissing, als de verwerking noodzakelijk is

(1) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

(2) voor het nakomen van een in het recht van de Unie of van de lidstaten neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;

(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig art. 9 lid 2 punt h en i alsmede art. 9 lid 3 AVG;

(4) met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig art. 89 lid 1 AVG, voor zover het in punt a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen, of

(5) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

5. RECHT OP KENNISGEVING

Heeft u gebruikgemaakt van uw recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking jegens de verwerkingsverantwoordelijke, dan is deze verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen over deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onredelijk veel inspanning vergt.

U heeft jegens de verwerkingsverantwoordelijke het recht om informatie te ontvangen over deze ontvangers.

6. RECHT VAN BEZWAAR

Om redenen die uw speciale situatie betreffen, heeft u op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 punt e of f AVG; dit geldt ook voor een profilering op basis van deze bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

In verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij mag u – ongeacht richtlijn 2002/58/EG – uw recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedés, waarbij gebruikgemaakt wordt van technische specificaties.

7. RECHT OP HERROEPING VAN DE TOESTEMMING INZAKE HET GEGEVENSBESCHERMINGSRECHT

U heeft het recht om uw toestemming inzake het gegevensbeschermingsrecht op elk moment te herroepen. Door de herroeping van de toestemming wordt de rechtmatigheid van de verwerking die tot het moment van herroeping op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden, niet aangetast.

8. HET RECHT EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ EEN TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig art. 78 AVG.

Verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit is:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Duitsland
Tel.: +49 (0) 211 38424-0
Fax: +49 (0) 211 38424-10
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Onder de link kunt u de actuele versie van deze privacyverklaring raadplegen en afdrukken

Download hier de verklaring van nobilia over gegevensbescherming:

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden voor bestellingen van nobilia elements goederen

Download hier de algemene voorwaarden van nobilia elements:

instagram
nobilia elements
op Instagram
nl